menú

dijous, 22 de juny de 2017

Convocatòria beques d'èxit

BEQUES D’ÈXIT DE SEGONA OPORTUNITAT

Resum de la convocatòria per concedir beques per a l’estudi de programes de segona oportunitat pel Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, pel Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, durant el període 2017-2018

Objectius:
 • Concedir beques per a dur a terme estudis de ESPA, de FPGM i de FPGS.
 • Incentivar el retorn al sistema educatiu d’aquells joves desocupats que no disposen del títol d’ESO o que volen reincorporar-se al sistema educatiu estudiant FPGM o FPGS.
 • Augmentar la probabilitat de finalització amb èxit d’aquests estudis alhora que se’n redueix l’abandonament per causes econòmiques.

Destinataris:
 • Joves desocupats que cursin 2n, 3r o4t d’Educació Secundaria Obligatòria de Persones Adultes (ESPA) en els centres educatius de persones adultes (CEPAS) de les Illes Balears.
 • Joves desocupats que retornin al sistema educatiu per cursar cicles de FP presencial de grau mitjà o de grau superior sostinguts amb fons públics de la CAIB durant el curs acadèmic 2017-2018.

Persones beneficiàries:
Són els alumnes d’ESPA dels CEPAS de les Illes Balears i els alumnes de cicles de FP presencial sostinguts amb fons públics de la CAIB.

Requisits dels beneficiaris/àries:
S’HAN DE COMPLIR EL DIA NATURAL ANTERIOR A L’INICI DE LES ACCIONS FORMATIVES
 • Jove entre 18 i 29 anys
 • Inscrit/a al SOIB com a demandant d’ocupació DESOCUPAT
 • BENEFICIARI del SNGJ (no haver treballat ni haver rebut accions educatives/formatives el dia natural anterior)
 • Alumnes de cicles de FP:
  • S’han de matricular de mòduls que sumin un mínim de 750 hores lectives (s’inclouen pràctiques en centres de treball)
  • No haver-se matriculat a CAP estudi reglat en el curs acadèmic 2016-2017
 • Acabar el curs amb aprofitament:
  • Alumnes d’ESPA: haver finalitzat amb aprofitament almenys UN dels àmbits de coneixement .
  • Alumnes de 1r curs de FP: estar en condicions de promocionar a 2n curs al mes de juny.
  • Alumnes de 2n curs de FP: estar en condicions d’obtenir la titulació oficial al mes de juny.

Termini de matrícula d’ESPAS i CICLES FORMATIUS
En el cas de la ESPA els alumnes tenen diversos terminis de matrícula (veure annex 1):
 • Primer quadrimestre:
  • Alumnat del centre: del 5 al 12 de setembre de 2017
  • Nous alumnes: del 13 al 25 de setembre de 2017
 • Segon quadrimestre:
  • Del 12 al 16 de febrer de 2018
Els alumnes que tinguin intenció de matricular-se en dos quadrimestres (octubre 2017-febrer 2018) i (febrer 2018-juny 2018) poden presentar la sol·licitud de beca d’èxit del segon quadrimestre dins el primer període de matrícula (setembre 2017)
En el cas de FP les persones admeses tenen diversos terminis de matrícula (veure annex 2):
 • Els dies 20, 21 i 24 juliol de 2017
 • Del 4 al 11 de setembre de 2017
 • Del 19 al 21 de setembre de 2017
 • El dia 31 d’octubre de 2017

Presentació de sol·licituds de la beca d’èxit de segona oportunitat
Termini: des de l’inici de cada un dels terminis de matriculació fins al dia anterior a l’inici de l’acció formativa (o el dia de la finalització del termini de matriculació en cas que sigui posterior)
Resumint: els alumnes d’ESPA podran sol·licitar la beca entre el 5 i el 30 de setembre i els alumnes de FP entre el 20 de juliol i el 31 d’octubre.
Registrar el model que facilitarà el SOIB i que es trobarà a www.soib.es adjuntant la següent documentació
 • Document D52 dades bancàries (disponible al web del SOIB)
 • Còpia de l’imprès de matriculació
 • En cas de no autoritzar el SOIB a la sol·licitud de la beca la consulta del certificat telemàtic d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, s’haurà de presentar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions en ambdues administracions.
 • Declaració responsable que es trobarà al web del SOIB
La concessió dels ajuts se farà segons criteri que serà publicat al BOIB.

Import de l’ajut
Alumnes d’ESPA: 568 € per superació amb èxit cada àmbit de coneixement. Pot arribar a 1.704€ per quadrimestres i a 3.408€ si supera amb èxit tots els àmbits de coneixement dels 2 quadrimestres.
Alumnes de FP: 3.834 € per curs escolar superat amb aprofitament al mes de juny.

Incompatibilitat

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altre ajut que es pugui rebre destinat a la mateixa finalitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada